Verkoopsvoorwaarden RPQ solutions


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN RPQ SOLUTIONS

1. Tenzij anders gespecificeerd in een contract tussen klant en RPQ-solutions, zijn alle vermeldde leveringstermijnen louter indicatief en zijn geenszins bindend. De klant kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding, noch opheffing van de bestelling omwille van het niet naleven van vermeldde leveringstermijnen. In geval van externe oorzaken kan het bestelproces soms verhinderd worden en dit laat RPQ-solutions toe de bestelling éénzijdig deels of volledig te annuleren, zonder verplichting tot schadevergoeding. Voorbeelden van externe oorzaken zijn: het verbod door officiële instanties om handel te bedrijven, staking in de transportwereld, algemene stakingen, brand, overstroming, uitputting stock bij leverancier….
2. RPQ-solutions is niet verantwoordelijke voor eventuele foutieve technische specificaties van een product, aangezien RPQ-solutions volledig afhankelijk is van de aangebrachte specificaties door zijn leverancier.
3. Vanaf 01 januari 2018 worden alle domeinnamen automatisch stilzwijgend verlengd en gefactureerd. Indien u uw domeinnaam niet langer wenst te verlengen dient u ons twee maanden voor de vervaldag (te vinden op uw laatste factuur) via een schrijven op de hoogte te brengen (geen email). Bij het opzeggen van onze diensten voor de datum van de vervaldag kan de klant geen terugvordering vragen van het reeds betaalde bedrag van de door hem of haar verlengde diensten. Bijkomende kosten als gevolg van een niet tijdige betaling zijn steeds ten laste van de klant. De klant begrijpt dat een niet tijdige betaling het verlies van domeinnaam tot gevolg kan hebben. Ook op dat moment is de klant nog steeds de betaling verschuldigd.
4. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van zijn gegevens en verklaart in eer en geweten de juistheid ervan. Indien de klant zijn gegevens wil wijzigen kan dit aangevraagd worden per e-mail op info@rpq.be. Het is mogelijk dat er documenten opgevraagd worden ter bevestiging van de wijzigingen in zijn persoonlijke gegevens.
5.Door aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden geeft de klant toestemming aan RPQ-solutions om bij vastgestelde inbreuken de gegevens van de klant door te geven aan de wettelijke overheden.
Volgende inhoud is NIET toegelaten op de ter beschikking gestelde hostingruimte. (Bij twijfel kan u steeds RPQ-solutions raadplegen):
– Websites met adult (+18) of pornografische inhoud.
– Online game scripts zoals ondermeer criminals.
– Chatsoftware.
– Streaming audio en video.
– Proxy- servers of script.
– Het verzenden van spam of het in bulk verzenden van ongewenste commerciele of andere e-mails. RPQ-solutions hanteert een erg strikt beleid hieromtrent.
– Het hacken of het zonder toestemming toegang verschaffen (of poging tot) tot een account, computer, server, of netwerk. Ook het scannen van poorten of firewalls en 'phishing' (frauduleus achter gegevens proberen te komen) technieken zijn niet toegelaten.
– Het hosten of aanbieden van files, software, torrents of muziek waarvoor men geen toestemming of licentie heeft.
– Het schenden van intellectuele rechten, copyrights, trademarks, privacy en andere wettelijke rechten.
– Het hosten of aanbieden van kinderpornografie is ten strengste verboden. Indien deze informatie ontdekt wordt zal RPQ-solutions dadelijk de bevoegde wettelijke autoriteiten verwittigen.
– Het hosten of aanbieden van software of files die computervirussen of files bevatten die schade kunnen toebrengen aan computers en/of servers van anderen.
Uw aangeleverde data s mag nooit de server zo belasten dat andere klanten hinder ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt. RPQ-solutions heeft het recht om, indien uw website meer dan 10% van het CPU of geheugen gebruikt van de serverbronnen, de nodige acties te nemen om verdere problemen met de server te vermijden.
6.Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken, is er geen vergoeding lasten ons te betalen aan de klant.
7.RPQ solution is niet verantwoordelijk voor eventueel foutief aangeleverde data voor het maken van een site met qr-code.
8.BETALING:Bij niet betaling binnen de twintig dagen na factuurdatum, wordt een verwijlintrest van 12% per jaar aangerekend, vanaf de vervaldatum, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De intrest voor een begonnen maand wordt aangerekend voor een volle maand.Bovendien zal het bedrag van elke factoor, die niet op de vervaldag betaald is, verhoogd worden met 12%, met een minimom van 65 EUR. Deze verhoging dient tot dekking van de bijkomende administratiekosten die deze wanbetaling teweeg brengt, en wordt door de klient vrijwillig en onherroepelijk aanvaard. Bij niet-tijdige betaling door de klant vcrvallen alle overeengekomen of toegestane termijnen van betaling en worden alle andere schuldvorderingen jegens diezelfde klant onmiddellijk opeisbaar.
9. KLACHTEN: Klachten omtrent de aangerekende prestaties zijn slechts ontvankelijk indien ze schriftelijk geformuleerd worden, binnen de acht dagen, na ontvangst van de overeenstemmende factuur. Na deze termijn worden de prestaties beschouwd als definitief aanvaard
10. BETWISTINGEN: In geval van betwisting zijn alleen het vredegerecht van Torhout en de handelsrechtbank van Gent, afdeling Oostende, bevoegd.
11.TAAL: Het feit voor de cliënt deze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve hij het verzoek ten gepaste tijde zou gedaan hebben om denoodzakelijke vertaling te bekomen.